Specialismen

Lees hier alles over de specialismen van Fysiotherapie Sminia

 

De kinderfysiotherapeut behandelt kinderen en adolescenten met (dreigende) problemen als gevolg van ontwikkelingsachterstand of aangeboren afwijkingen. De kinderfysiotherapeut handelt op een ontwikkelingsgerelateerd, leeftijdsadequate en contextgerelateerde manier. Dit handelen is gebaseerd op geïntegreerde kennis van groei en ontwikkeling van het bewegingssysteem, de specifiek bij kinderen voorkomende problemen, de wederzijdse invloed van verschillende ontwikkelingsgebieden en de invloed van bewegingstaak en omgeving op het bewegend functioneren van kinderen.

Behandeling

Kinderfysiotherapie biedt behandeling bij het herstel en het ontwikkelen van het optimale bewegen en bij het behoud en de achteruitgang van het bewegen. Kinderfysiotherapeuten komen via een proces van klinisch redeneren tot een specifiek kinderfysiotherapeutische diagnose, op basis waarvan therapeutische en/of preventieve interventies worden bepaald en uitgevoerd.

Wetenschappelijk onderbouwd

De kinderfysiotherapeut onderbouwt het handelen mede met kennis uit de kindergeneeskunde, de ontwikkelingspsychologie, de pedagogiek en de bewegings- en gezondheidswetenschappen op de kinderleeftijd. Kinderfysiotherapie heeft een theoretische rationale die is gebaseerd op principes van motorisch leren en motorische controle bij kinderen en Evidence Based Practice (EBP), en maakt gebruik van de International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth (ICF-CY). Kinderfysiotherapie toetst zich voor wat betreft haar theoretische rationale, doeltreffendheid en doelmatigheid, en voor wat betreft veiligheid aan de meest actuele wetenschappelijke inzichten, methoden en technieken.